รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
03 กศน.บ้านธิ
87.04
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
96.00
01 กศน.เมืองลำพูน
96.98
08 กศน.เวียงหนองล่อง
98.86
06 กศน.แม่ทา
99.22
05 กศน.ป่าซาง
99.32
04 กศน.บ้านโฮ่ง
99.64
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
99.69
07 กศน.ลี้
99.72