รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
04 กศน.บ้านโฮ่ง
54.02
05 กศน.ป่าซาง
55.50
08 กศน.เวียงหนองล่อง
60.30
03 กศน.บ้านธิ
63.73
06 กศน.แม่ทา
68.48
01 กศน.เมืองลำพูน
69.66
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
73.66
07 กศน.ลี้
78.70
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
86.09