รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
03 กศน.บ้านธิ
87.04
01 กศน.เมืองลำพูน
95.42
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
96.30
08 กศน.เวียงหนองล่อง
99.14
05 กศน.ป่าซาง
99.32
06 กศน.แม่ทา
99.38
04 กศน.บ้านโฮ่ง
99.64
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
99.69
07 กศน.ลี้
99.72