รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
01 กศน.เมืองลำพูน
58.49
03 กศน.บ้านธิ
63.42
06 กศน.แม่ทา
66.88
04 กศน.บ้านโฮ่ง
71.87
08 กศน.เวียงหนองล่อง
73.16
05 กศน.ป่าซาง
73.80
07 กศน.ลี้
77.72
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
79.77
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
81.88