รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
08 กศน.เวียงหนองล่อง
54.70
05 กศน.ป่าซาง
55.59
01 กศน.เมืองลำพูน
56.88
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
59.34
06 กศน.แม่ทา
59.96
04 กศน.บ้านโฮ่ง
60.07
03 กศน.บ้านธิ
60.20
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
67.56
07 กศน.ลี้
67.77