รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก

รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย รายละเอียดทั้งหมด
05 กศน.ป่าซาง
38.65
04 กศน.บ้านโฮ่ง
40.48
01 กศน.เมืองลำพูน
42.77
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
44.07
08 กศน.เวียงหนองล่อง
47.18
06 กศน.แม่ทา
47.36
07 กศน.ลี้
48.29
03 กศน.บ้านธิ
49.11
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
69.85