รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
01 กศน.เมืองลำพูน
51.70 %
03 กศน.บ้านธิ
56.24 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
57.12 %
06 กศน.แม่ทา
58.27 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
58.52 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
58.63 %
05 กศน.ป่าซาง
61.32 %
07 กศน.ลี้
65.68 %
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
74.74 %