รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
81.00 %
03 กศน.บ้านธิ
86.59 %
01 กศน.เมืองลำพูน
95.68 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
97.95 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
98.75 %
05 กศน.ป่าซาง
99.32 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
99.64 %
07 กศน.ลี้
99.72 %
06 กศน.แม่ทา
99.73 %