รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
05 กศน.ป่าซาง
48.04 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
52.43 %
01 กศน.เมืองลำพูน
53.52 %
03 กศน.บ้านธิ
54.75 %
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
60.57 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
62.00 %
06 กศน.แม่ทา
62.44 %
07 กศน.ลี้
64.27 %