รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ: เรียงจาก น้อยไปมาก


รหัส ชื่อสถานศึกษา ร้อยละของการเบิกจ่าย
03 กศน.บ้านธิ
87.04 %
01 กศน.เมืองลำพูน
95.42 %
00 สำนักงาน กศน.จังหวัด
96.30 %
08 กศน.เวียงหนองล่อง
99.14 %
05 กศน.ป่าซาง
99.32 %
06 กศน.แม่ทา
99.38 %
04 กศน.บ้านโฮ่ง
99.64 %
02 กศน.ทุ่งหัวช้าง
99.69 %
07 กศน.ลี้
99.72 %