รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1100 งบตรวจราชการ
23,000.00
23,000.00
23,000.00
0.000
0.00
0
2 2501 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
26,000,000.00
12,464,100.00
12,464,100.00
13,535,900.000
12,226,505.00
47.03
3 2502 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน>บุคลากรภาครัฐ
1,086,000.00
543,000.00
543,000.00
543,000.000
504,668.00
46.47
4 4200 งบดำเนินงาน>การศึกษานอกระบบ
10,500,000.00
2,277,517.00
2,421,317.00
8,078,683.000
1,250,038.03
11.91
5 4300 งบเงินอุดหนุน>ผลผลิตที่4
860,000.00
430,000.00
430,000.00
430,000.000
0.00
0
6 4400 งบรายจ่ายอื่น>การศึกษานอกระบบ>ศูนย์ฝึกอา
2,524,800.00
1,262,400.00
1,502,400.00
1,022,400.000
743,567.65
29.45
7 4401 งบรายจ่ายอื่น>1อำเภอ1อาชีพ
480,000.00
240,000.00
0.00
480,000.000
0.00
0
8 4600 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
154,200.00
70,800.00
70,700.00
83,500.000
67,200.00
43.58
9 4700 งบรายจ่ายอื่น>โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีว
60,000.00
30,000.00
60,000.00
0.000
26,081.00
43.47
10 4800 งบรายจ่ายอื่น> เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.000
19,350.00
18.97
11 5100 งบบุคลากร>ค่าจ้างบุคลากรงานกศ.ตามอัธยาศั
1,796,100.00
898,080.00
898,080.00
898,020.000
839,539.00
46.74
12 5200 งบดำเนินงาน>การศึกษาตามอัธยาศัย
842,720.00
421,360.00
426,460.00
416,260.000
303,158.26
35.97
13 5301 งบลงทุน>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
272,000.00
272,000.00
268,600.00
3,400.000
268,600.00
98.75
14 5302 งบลงทุน>ค่าสิ่งก่อสร้าง
1,592,000.00
1,592,000.00
1,455,750.29
136,249.710
844,262.64
53.03
15 8910 เงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
2,000,000.00
974,460.00
974,460.00
1,025,540.000
967,309.00
48.37
16 8920 เงินอุดหนุน>งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3,100,000.00
1,353,750.00
1,224,481.00
1,875,519.000
998,573.00
32.21
17 8930 เงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
2,564,835.00
2,564,835.00
5,643,860.00
-3,079,025.000
3,647,520.82
142.21
รวม
53,957,655.00
25,519,302.00
28,508,208.29
25,449,446.71
22,706,372.40
42.08

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี