รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1100 งบตรวจราชการ
23,000.00
23,000.00
23,000.00
0.000
6,900.00
30.00
2 2501 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
26,000,000.00
24,606,840.00
24,606,840.00
1,393,160.000
20,415,585.00
78.52
3 2502 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน>บุคลากรภาครัฐ
1,086,000.00
1,074,750.00
1,050,750.00
35,250.000
866,068.00
79.75
4 4200 งบดำเนินงาน>การศึกษานอกระบบ
4,017,242.00
4,017,242.00
4,022,542.00
-5,300.000
2,998,317.97
74.64
5 4300 งบเงินอุดหนุน>ผลผลิตที่4
867,850.00
867,850.00
867,850.00
0.000
838,815.00
96.65
6 4400 งบรายจ่ายอื่น>นอกระบบ>ศูนย์ฝึกฯ+1อำเภอฯ
3,004,500.00
3,004,500.00
3,004,500.00
0.000
2,058,406.65
68.51
7 4401 งบรายจ่ายอื่น>1อำเภอ1อาชีพ
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
0
8 4600 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
154,200.00
154,200.00
154,200.00
0.000
124,035.00
80.44
9 4700 งบรายจ่ายอื่น>โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีว
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.000
45,668.00
76.11
10 4800 งบรายจ่ายอื่น> เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.000
59,360.00
58.20
11 4900 งบรายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาครูต้นแบบสอนภา
156,000.00
156,000.00
156,000.00
0.000
52,000.00
33.33
12 5100 งบบุคลากร>ค่าจ้างบุคลากรงานกศ.ตามอัธยาศั
1,767,641.00
1,767,641.00
1,767,641.00
0.000
1,427,738.00
80.77
13 5200 งบดำเนินงาน>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,240,239.00
1,240,239.00
1,240,239.00
0.000
902,447.35
72.76
14 5301 งบลงทุน>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
268,600.00
268,600.00
268,600.00
0.000
268,600.00
100.00
15 5302 งบลงทุน>ค่าสิ่งก่อสร้าง
1,455,751.00
1,455,751.00
1,455,750.29
0.710
1,455,750.29
100.00
16 8910 เงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
1,757,440.00
1,757,440.00
1,739,249.00
18,191.000
1,726,486.00
98.24
17 8920 เงินอุดหนุน>งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2,640,480.00
2,640,480.00
2,640,480.00
0.000
1,598,153.20
60.53
18 8930 เงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
10,958,910.00
10,958,910.00
11,139,584.00
-180,674.000
6,570,545.81
59.96
รวม
55,559,853.00
54,155,443.00
54,299,225.29
1,260,627.71
41,414,876.27
74.54

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี