รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1100 งบตรวจราชการ
23,000.00
23,000.00
23,000.00
0.000
0.00
0
2 2501 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
26,000,000.00
24,606,840.00
24,606,840.00
1,393,160.000
16,318,945.00
62.77
3 2502 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน>บุคลากรภาครัฐ
1,086,000.00
1,074,750.00
1,050,750.00
35,250.000
675,168.00
62.17
4 4200 งบดำเนินงาน>การศึกษานอกระบบ
10,500,000.00
3,364,942.00
3,774,142.00
6,725,858.000
1,858,304.88
17.70
5 4300 งบเงินอุดหนุน>ผลผลิตที่4
867,850.00
867,850.00
867,850.00
0.000
525,000.00
60.49
6 4400 งบรายจ่ายอื่น>การศึกษานอกระบบ>ศูนย์ฝึกอา
2,524,500.00
2,524,500.00
3,004,500.00
-480,000.000
1,310,942.65
51.93
7 4401 งบรายจ่ายอื่น>1อำเภอ1อาชีพ
480,000.00
480,000.00
0.00
480,000.000
0.00
0
8 4600 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
154,200.00
70,800.00
154,200.00
0.000
69,785.00
45.26
9 4700 งบรายจ่ายอื่น>โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีว
60,000.00
30,000.00
60,000.00
0.000
42,623.00
71.04
10 4800 งบรายจ่ายอื่น> เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.000
37,850.00
37.11
11 5100 งบบุคลากร>ค่าจ้างบุคลากรงานกศ.ตามอัธยาศั
1,796,100.00
898,080.00
1,767,641.00
28,459.000
1,095,166.00
60.97
12 5200 งบดำเนินงาน>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,211,720.00
1,211,720.00
1,240,239.00
-28,519.000
494,017.63
40.77
13 5301 งบลงทุน>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
272,000.00
272,000.00
268,600.00
3,400.000
268,600.00
98.75
14 5302 งบลงทุน>ค่าสิ่งก่อสร้าง
1,592,000.00
1,592,000.00
1,455,750.29
136,249.710
1,455,750.29
91.44
15 8910 เงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
2,000,000.00
1,757,440.00
1,739,243.00
260,757.000
967,309.00
48.37
16 8920 เงินอุดหนุน>งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3,100,000.00
2,030,625.00
1,353,750.00
1,746,250.000
1,162,610.20
37.50
17 8930 เงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
5,435,515.00
5,435,515.00
6,619,575.00
-1,184,060.000
5,068,944.32
93.26
รวม
57,204,885.00
46,342,062.00
48,088,080.29
9,116,804.71
31,351,015.97
54.80

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี