รายงานงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2560


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1100 งบตรวจราชการ
23,000.00
23,000.00
23,000.00
0.00
23,000.00
100.00 %
2 2501 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
24,606,840.00
24,606,840.00
24,606,840.00
0.00
24,508,865.00
99.60 %
3 2502 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน>บุคลากรภาครัฐ
1,074,750.00
1,074,750.00
1,050,750.00
24,000.00
1,042,568.00
97.01 %
4 4200 งบดำเนินงาน>การศึกษานอกระบบ
4,017,242.00
4,017,242.00
4,025,542.00
-8,300.00
3,990,305.09
99.33 %
5 4300 งบเงินอุดหนุน>ผลผลิตที่4
867,850.00
867,850.00
874,015.00
-6,165.00
872,805.00
100.57 %
6 4400 งบรายจ่ายอื่น>นอกระบบ>ศูนย์ฝึกฯ+1อำเภอฯ
3,004,500.00
3,004,500.00
3,004,500.00
0.00
2,995,628.80
99.70 %
7 4401 งบรายจ่ายอื่น>1อำเภอ1อาชีพ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
8 4600 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
154,200.00
154,200.00
154,200.00
0.00
153,841.00
99.77 %
9 4700 งบรายจ่ายอื่น>โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีว
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
57,531.00
95.89 %
10 4800 งบรายจ่ายอื่น> เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.00
97,773.00
95.86 %
11 4900 งบรายจ่ายอื่น>โครงการพัฒนาครูต้นแบบสอนภา
156,000.00
156,000.00
156,000.00
0.00
52,000.00
33.33 %
12 4901 งบรายจ่ายอื่น>โครงการศูนย์แนะแนว
15,200.00
15,200.00
15,200.00
0.00
15,175.00
99.84 %
13 5100 งบบุคลากร>ค่าจ้างบุคลากรงานกศ.ตามอัธยาศั
1,767,641.00
1,767,641.00
1,767,641.00
0.00
1,683,578.00
95.24 %
14 5200 งบดำเนินงาน>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,240,239.00
1,240,239.00
1,448,390.66
-208,151.66
1,390,961.99
112.15 %
15 5301 งบลงทุน>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
268,600.00
268,600.00
268,600.00
0.00
268,600.00
100.00 %
16 5302 งบลงทุน>ค่าสิ่งก่อสร้าง
1,455,751.00
1,455,751.00
1,455,750.29
0.71
1,455,750.29
100.00 %
17 8910 เงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
1,757,440.00
1,757,440.00
1,757,558.00
-118.00
1,726,486.00
98.24 %
18 8920 เงินอุดหนุน>งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2,640,480.00
2,640,480.00
2,627,337.00
13,143.00
2,591,575.20
98.15 %
19 8930 เงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
10,958,910.00
10,958,910.00
11,147,165.37
-188,255.37
9,910,648.65
90.43 %
รวม
54,170,643.00
54,170,643.00
54,544,489.32
-373,846.32
52,837,092.02
97.54 %