รายงานงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2560


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1100 งบตรวจราชการ
23,000.00
23,000.00
23,000.00
0.00
0.00
0
2 2501 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
26,000,000.00
24,606,840.00
24,606,840.00
1,393,160.00
14,272,725.00
54.90 %
3 2502 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน>บุคลากรภาครัฐ
1,086,000.00
1,074,750.00
1,050,750.00
35,250.00
605,418.00
55.75 %
4 4200 งบดำเนินงาน>การศึกษานอกระบบ
10,500,000.00
2,647,117.00
3,473,442.00
7,026,558.00
1,676,165.48
15.96 %
5 4300 งบเงินอุดหนุน>ผลผลิตที่4
867,850.00
867,850.00
437,850.00
430,000.00
0.00
0
6 4400 งบรายจ่ายอื่น>การศึกษานอกระบบ>ศูนย์ฝึกอา
2,524,800.00
2,524,800.00
3,004,800.00
-480,000.00
1,131,612.65
44.82 %
7 4401 งบรายจ่ายอื่น>1อำเภอ1อาชีพ
480,000.00
480,000.00
0.00
480,000.00
0.00
0
8 4600 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
154,200.00
70,800.00
70,700.00
83,500.00
67,200.00
43.58 %
9 4700 งบรายจ่ายอื่น>โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีว
60,000.00
30,000.00
60,000.00
0.00
30,659.00
51.10 %
10 4800 งบรายจ่ายอื่น> เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.00
21,750.00
21.32 %
11 5100 งบบุคลากร>ค่าจ้างบุคลากรงานกศ.ตามอัธยาศั
1,796,100.00
898,080.00
1,626,141.00
169,959.00
1,014,119.00
56.46 %
12 5200 งบดำเนินงาน>การศึกษาตามอัธยาศัย
842,720.00
842,720.00
859,169.00
-16,449.00
330,420.68
39.21 %
13 5301 งบลงทุน>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
272,000.00
272,000.00
268,600.00
3,400.00
268,600.00
98.75 %
14 5302 งบลงทุน>ค่าสิ่งก่อสร้าง
1,592,000.00
1,592,000.00
1,455,750.29
136,249.71
1,455,750.29
91.44 %
15 8910 เงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
2,000,000.00
1,757,440.00
1,739,243.00
260,757.00
967,309.00
48.37 %
16 8920 เงินอุดหนุน>งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3,100,000.00
2,030,625.00
1,224,481.00
1,875,519.00
1,057,316.00
34.11 %
17 8930 เงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
5,338,015.00
5,338,015.00
5,924,535.00
-586,520.00
4,335,764.99
81.22 %
18 9000 งบช่วยน้ำท่วม
500,000.00
0.00
50,000.00
450,000.00
0.00
0
รวม
57,238,685.00
45,158,037.00
45,977,301.29
11,261,383.71
27,234,810.09
47.58 %