รายงานงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2560


ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1100 งบตรวจราชการ
23,000.00
23,000.00
23,000.00
0.00
0.00
0
2 2501 งบบุคลากร>ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
26,000,000.00
24,606,840.00
24,606,840.00
1,393,160.00
18,365,165.00
70.64 %
3 2502 งบบุคลากร>งบดำเนินงาน>บุคลากรภาครัฐ
1,086,000.00
1,074,750.00
1,050,750.00
35,250.00
760,418.00
70.02 %
4 4200 งบดำเนินงาน>การศึกษานอกระบบ
4,017,242.00
4,017,242.00
4,022,542.00
-5,300.00
2,397,033.89
59.67 %
5 4300 งบเงินอุดหนุน>ผลผลิตที่4
867,850.00
867,850.00
867,850.00
0.00
831,470.00
95.81 %
6 4400 งบรายจ่ายอื่น>นอกระบบ>ศูนย์ฝึกฯ+1อำเภอฯ
3,004,500.00
3,004,500.00
3,004,500.00
0.00
1,523,178.65
50.70 %
7 4401 งบรายจ่ายอื่น>1อำเภอ1อาชีพ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
8 4600 งบรายจ่ายอื่น>หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
154,200.00
154,200.00
154,200.00
0.00
69,785.00
45.26 %
9 4700 งบรายจ่ายอื่น>โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีว
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
44,323.00
73.87 %
10 4800 งบรายจ่ายอื่น> เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
102,000.00
102,000.00
102,000.00
0.00
40,550.00
39.75 %
11 5100 งบบุคลากร>ค่าจ้างบุคลากรงานกศ.ตามอัธยาศั
1,767,641.00
1,767,641.00
1,767,641.00
0.00
1,229,288.00
69.54 %
12 5200 งบดำเนินงาน>การศึกษาตามอัธยาศัย
1,240,239.00
1,240,239.00
1,240,239.00
0.00
557,951.89
44.99 %
13 5301 งบลงทุน>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
268,600.00
268,600.00
268,600.00
0.00
268,600.00
100.00 %
14 5302 งบลงทุน>ค่าสิ่งก่อสร้าง
1,455,751.00
1,455,751.00
1,455,750.29
0.71
1,455,750.29
100.00 %
15 8910 เงินอุดหนุน>ค่าหนังสือเรียน
1,757,440.00
1,757,440.00
1,739,243.00
18,197.00
967,309.00
55.04 %
16 8920 เงินอุดหนุน>งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3,100,000.00
2,030,625.00
2,030,625.00
1,069,375.00
1,233,885.20
39.80 %
17 8930 เงินอุดหนุน>ค่าจัดการเรียนการสอน
5,435,515.00
5,435,515.00
8,795,215.00
-3,359,700.00
5,766,478.55
106.09 %
รวม
50,339,978.00
47,866,193.00
51,188,995.29
-849,017.29
35,511,186.47
70.54 %